birthday

birthday wishes in sanskrit

Happy Birthday wishes in Sanskrit | संस्कृत में जन्मदिनम् Best Status

Happy Birthday wishes in Sanskrit स्वत्यस्तु ते कुशल्मस्तु चिरयुरस्तु॥ विद्या विवेक कृति कौशल सिद्धिरस्तु ॥ ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु राष्ट्रभक्ति सदास्तु॥ वन्शः सदैव भवता हि सुदिप्तोस्तु ॥… Read More »Happy Birthday wishes in Sanskrit | संस्कृत में जन्मदिनम् Best Status